ទំព័រមុខ » ព័ត៌មាន » ប្រកាសព័ត៌មាន » សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន "អន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) មិនទទួលស្គាល់ សមាជិកសភាអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស"
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន "អន្តរសភាអាស៊ាន (AIPA) មិនទទួលស្គាល់ សមាជិកសភាអាស៊ានទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស"
រៀបរៀងដោយ ៖​ NA1472 ​ នៅថ្ងៃទី (9/28/2017 1:51:39 AM )