ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ មេសា ឆ្នាំ​ 2017


ជ្រើសរើស ៖​ ពាក្យស្វែងរក ៖    
ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (1/20/2017 2:28:17 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 71ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៦
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (1/20/2017 2:27:58 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 47ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៥
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (1/20/2017 2:27:31 AM ) (បើកមើលចំនួន​ : 44ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៤
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA1472 កាលពី (11/15/2016 8:21:00 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 97ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៦៣
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA0989 កាលពី (6/30/2016 7:46:19 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 103ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៩
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA0989 កាលពី (6/30/2016 7:45:48 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 100ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៨
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

ព្រឹត្តិបត្រ រដ្ឋសភា ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
រៀបរៀងដោយ​ ៖​​ NA0989 កាលពី (6/30/2016 7:45:15 PM ) (បើកមើលចំនួន​ : 147ដង)  

ព្រឹត្តិបត្រ
រដ្ឋសភា
ឆ្នាំទី១៦ លេខ១៥៧
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

មុនដំបូង ថយក្រោយ
1 2 3 4 5
បន្ទាប់ ចុងក្រោយ ជ្រើសរើសចំនួនដែលចង់បង្ហាញ ៖​ ទំព័រ 1 នៃ 5
វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh