សេចក្តីជូនដំណឹង
សេចក្តីជូនដំណឹង រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នឹងបន្តសម័យប្រជុំសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីជូនដំណឹង
រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
នឹងបន្តសម័យប្រជុំសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥
នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ 

 ប្រកាសព័ត៌មាន
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥ ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន
ស្តីពី
លទ្ធផលសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៩ នីតិកាលទី៥
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ 

 ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ
អគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាឲ្យល្អប្រសើរថែមទៀត

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភា និងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដែលជាសេនាធិការសំខាន់ៗរបស់ស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិពីរគឺ រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ
បានបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិនឹងគ្នា ដើម្បីប្រសិទ្ធិភាពការងារជូនស្ថាប័នឲ្យកាន់តែមាន
ប្រ​សិ​ទ្ធិភាពខ្ពស់ឡើង។

វិថីរដ្ឋសភា សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ទូរសព័្ទ ​លេខ: (855-23) 213 535, 220 628 ទូរសារ: (855-23)220 629
សារអេឡិចត្រូនិច: sg@national-assembly.org.kh, sg@nac.org.kh
គេហទំព័រ www.national-assembly.org.kh, www.nac.org.kh